Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2011

Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda uczestniczył w dniach 10-13 października 2011 r. w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast OPEN DAYS 2011 w Brukseli.

Reprezentował wraz z Bogusławem Waksmundzkim, Eugeniuszem Zajączkowskim, Agnieszką Pyzowską oraz Grażyną Baranowską Związek Euroregion Tatry, którego jest członkiem Rady. Była to wizyta studyjna finansowana ze środków Unii Europejskiej.

Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2011 to coroczne wydarzenie organizowane w Brukseli przez Komitet Regionów Unii Europejskiej oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej. OPEN DAYS stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń, w trakcie którego europejskie miasta i regiony prezentują swoje osiągnięcia zrealizowane przy wykorzystaniu możliwości, jakie oferuje polityka spójności Unii Europejskiej. Planowane seminaria tematyczne, warsztaty merytoryczne, debaty i wystawy mają na celu zaprezentowanie dobrych praktyk w dziedzinie wzmacniania konkurencyjności regionalnej, współpracy międzyregionalnej oraz spójności społeczno-ekonomicznej. W 2011 roku hasłem przewodnim wydarzenia jest „Inwestowanie w przyszłość: zaangażowanie regionów w inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost” i zgromadziło blisko 6000 uczestników. 

W tym roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach OPEN DAYS zorganizowało „Miasteczko polskie”. Od 10 do 12 października 2011 r. na terenie Parku Pięćdziesięciolecia w Brukseli swoje projekt zaprezentowali się beneficjenci Funduszy Europejskich, w tym m.in. makietę astrobazy, tężnie solankowe, ekran mgłowy, bolid wyścigowy oraz 16 stoisk regionalnych, na których polskie województwa przedstawiły swoje dokonania w zakresie wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce. 

Wizyta studyjna delegacji Euroregionu „Tatry” miała na celu przede wszystkim poznanie rezultatów działalności Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej oraz perspektyw rozwoju EUWT jako skutecznego europejskiego instrumentu prawnego, pozwalającego władzom terytorialnym na realizowanie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i transnarodowej na nowych zasadach. Jest to szczególnie ważne w kontekście prac Euroregionu “Tatry” nad utworzeniem na polsko-słowackim pograniczu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które realizowane są w ramach sieciowego projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Dlatego też przedstawiciele Euroregionu „Tatry” uczestniczyli w warsztatach i spotkaniach dotyczących Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej. 
Podczas wizyty w Parlamencie Europejskim delegacja Euroregionu „Tatry” spotkała się z panią poseł Różą Thun. Dyskusja dotyczyła działalności Euroregionu „Tatry”, perspektyw jego rozwoju i planów utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, rezultatów wykorzystania funduszy europejskich na obszarze pogranicza polsko-słowackiego oraz możliwości usprawnienia procedur realizacji i rozliczania projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Członkowie delegacji odwiedzili również biura Kraju Preszowskiego i Województwa Małopolskiego w Brukseli, a także Miasteczko Polskie przygotowane w Parku Pięćdziesięciolecia przez polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. 

 

(www.miasto.limanowa.pl)

 

Zobacz również