"Zafilcowane dziewczyny z Limanowej"

Współczesny etnodesign, czyli nauka filcowania, tworzenie kartek okolicznościowych i form przestrzennych z papieru, biżuterii z sutaszu, lalek regionalnych i zabawek z wykorzystaniem elementów ludowych okolic Limanowej.

Tego wszystkiego uczą się na warsztatach z rękodzieła artystycznego uczestniczki projektu „Mogę pracować-program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa”.
Celem warsztatów, które przeprowadzane są w dniach 30.11.2011-19.12.2011 jest nauka tworzenia oryginalnych, gotowych produktów regionalnych. Warsztaty prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie rękodzielnictwa, wieloletnich praktyków, którzy w przystępny sposób potrafią przekazać swoja wiedzę.
Należy podkreślić, że wszystkie Uczestniczki wykazują się dużym talentem przy tworzeniu kompozycji i projektów, które mają wymiar zarówno artystyczny, jak i użytkowy.
Projekt „Mogę pracować-program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa” to projekt systemowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czyli „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Czas realizacji projektu przewidziany jest na lata 2009-2013. Wsparcie skierowane jest do osób korzystających z pomocy MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w szczególności długotrwale bezrobotnych) lub nieaktywnych zawodowo.
Realizacja wsparcia dla Uczestników opiera się o kontrakt socjalny (umowę), który jest zawierany pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą przystępująca do projektu. W umowie określane są obowiązki, cele, działania każdej ze stron. Pracownicy socjalni MOPS, którzy są w stałym kontakcie z osobami korzystrajacymi z pomocy społecznej, znają potrzeby poszczególnych osób i potrafią wskazać jakie formy pomocy będą odpowiednie dla danego Uczestnika. Zapisy kontraktu w trakcie jego realizacji mogą być aktualizowane, modyfikowane jeśli jest to niezbędne do osiągnięcia celu głównego, czyli zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego osób, korzystających z pomocy MOPS poprzez zdobycie przez nich umiejętności społecznych i zawodowych niezbędnych do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
Na lata 2010-2012 MOPS Limanowa zaplanował liczne kursy i warsztaty. Katalog form wsparcia jest szeroki, począwszy od instrumentów aktywnej integracji, czyli aktywizacji  społecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej a kończąc na pracy socjalnej i działaniach środowiskowych.

Aktywna integracja to przede wszystkim szkolenia. Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w m.in.:
– treningu kompetencji społecznych z psychologiem
– warsztatach z doradcą zawodowym
– kursie pierwszej pomocy przedmedycznej
– kursie podstawowej znajomości języka angielskiego oraz języka niemieckiego
– kursie obsługi kasy fiskalnej i komputera ( z możliwością zdobycia certyfikatu ECDL)
– kursie opiekuna osób starszych
– kursie kucharza małej gastronomii
– warsztatach z rzemiosła artystycznego

W ramach kontraktu Uczestnicy mogą liczyć także na pomoc w postaci doradztwa, pracy środowiskowej świadczonej przez pracowników socjalnych MOPS Limanowa.
Ważnym elementem projektu są także działania środowiskowe, które są skierowane nie tylko do Uczestników, ale także ich najbliższych. Rodzinne spotkania umacniają, ale także odbudowują wzajemne relacje. Największą frajdę ze spotkań, organizowanych w stadninie koni mają dzieci, które na własne oczy mogą zobaczyć jak wygląda hodowla koni. Chętni mogą także wziąć udział w mini kursie jazdy konnej.

Projekt „Mogę pracować…” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(www.miasto.limanowa.pl)

Zobacz również