Bezrobocie wciąż rośnie. Ponad 10 tyś. bezrobotnych!

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec listopada 2011r. to 17%, od października ubiegłego roku wzrosła o 0,3%. W analogicznym okresie 2010r. wzrosła o 0,2%. W tym samym okresie stopa bezrobocia w kraju wzrosła również o 0,3%.

Liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2011 wyniosła 10 135 osób i w porównaniu do końca listopada 2011 wzrosła o 677 osób (o 7,2 proc.). W analogicznym okresie ubiegłego roku (grudzień – listopad) odnotowano wzrost  liczby bezrobotnych o 494 osoby (5,5 proc) 

Względny wzrost bezrobocia na przestrzeni 2011 roku był wyższy niż rok wcześniej. Liczba bezrobotnych wg stanu na koniec 2011 roku  wzrosła o 197 osób (o 2 proc.) w stosunku do stycznia 2011r.  W 2010 roku wzrost ten wynosił  0,1 proc. tj. 9 osób. 

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej w grudniu 2011 roku wyniosła 84 i w porównaniu do listopada 2011 roku spadła o 31 (tj. o  27proc.). Liczba ta była jednak nieznacznie większa niż w  grudniu 2010 roku, gdzie pracodawcy zgłosili do urzędu pracy 77 ofert pracy. W 2010 roku  spadek liczby wolnych miejsc pracy w grudniu w stosunku do listopada wynosił  41 ofert tj. 35.proc.   
W grudniu 2011 roku wolne miejsca pracy dotyczyły głównie niesubsydiowanego zatrudnienia.

Grudzień 2011 roku był miesiącem wzmożonych rejestracji osób bezrobotnych.  Powodów można wymienić kilka: zakończyły się prace sezonowe, przede wszystkim w budownictwie, powracają do ewidencji bezrobotni po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu głównie staży 
i szkoleń, w wielu przypadkach pracodawcy nie przedłużali umów zawartych na czas określony. Dodatkowym powodem była zmiana od 2012 roku okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych 
z dwunastu do sześciu miesięcy, spowodowana korektą stopy bezrobocia dokonaną przez GUS 
w 2011r. Tylko w grudniu 2011r. zarejestrowało się 1117 osób, z tego 1015 to osoby poprzednio pracujące.

– Duża liczba rejestrujących się osób, zbyt mała liczba wolnych miejsc pracy zgłaszanych do urzędu pracy przez pracodawców oraz dodatkowo ograniczone środki Funduszu Pracy, jakimi dysponuje urząd pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych, to główne przyczyny wzrostu bezrobocia – tłumaczy Marek Młynarczyk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

(Źródło: PUP Limanowa)

Zobacz również