Można otrzymać dotacje nawet do 40 000 zł

Projekt „Czas na Twój biznes na bis!”. Program skierowany jest do bezrobotnych mieszkańców powiatów: nowosądeckiego i limanowskiego. W ramach projektu można otrzymać dotację do 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Podczas spotkania, które oficjalnie rozpoczął Jan Puchała Starosta Limanowski witając wszystkich uczestników, zostały  przedstawione zasady uczestnictwa w tym projekcie, procedura rekrutacyjna oraz działania zaplanowane w ramach projektu.

W ramach projektu „Czas na Twój biznes – na bis” przewidziano 40 dotacji maksymalnie w kwocie 40 000 zł dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Kwota dotacji może być przyznana w kwocie niższej niż maksymalna.  Dotacja jest bezzwrotna. Przedsiębiorca musi rozliczyć otrzymane środki w 100% w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Nie jest wymagany wkład własny.

Dotacja musi być wykorzystana na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych w biznes planie.

Środki mogą być przeznaczone na:
– wydatki inwestycyjne – np. zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, prace remontowe i budowlane,
– wydatki na środki obrotowe – np. zakup towarów,
– wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą w wyłączeniem wypłaty wynagrodzeń.

Nabór  do projektu „Czas na Twój biznes – na bis” rozpocznie się 30 stycznia 2012 roku i będzie trwał 10 dni roboczych, do 10 lutego 2012.

W ramach naboru zostanie wybranych 60 uczestników projektu.

Uczestnikiem projektu „Czas na Twój biznes – na bis” może zostać osoba mieszkająca na terenach powiatu nowosądeckiego z wyłączeniem miasta Nowy Sącz (45 osób) lub powiatu limanowskiego (15 osób), która nie prowadziła działalności gospodarczej przynajmniej 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Adresatami projektu są osoby zamieszkałe na terenach wiejskich oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Są to niezbędne warunki do przystąpienia do projektu. 

Preferowane będą osoby  długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby poniżej 25 roku życia oraz osoby, które utraciły miejsce pracy z powodu leżacego po stronie pracodawcy (np. likwidacja stanowiska lub przedsiębiorstwa).

Projekt oferuje wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej (dotacje w kwocie 40 tys. złotych oraz comiesięczne wsparcie w wysokości 800PLN przez okres 6/12 miesięcy) oraz bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

przeczytaj więcej na ten temat…

 

(www.powiat.limanowa.pl)

Zobacz również