Ogłoszenie o naborze wniosków

Istnieje możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska działającej na terenie gmin:
Mszana Dolna i Niedźwiedź wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

„Małe projekty”

„Odnowa i rozwój wsi”

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichWnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

30.12.2011 r. – 27.01.2012 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska, miejscowość: 34-730 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, w godz. od 9.00 – 13.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularze wniosków dla działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.lgd.mszana.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.Formularze wniosków dla działań: Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.lgd.mszana.pl.Kryteria wyboru operacji dla działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw udostępnione są na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.lgd.mszana.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska, miejscowość: 34-730 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6 (Budynek Urzędu Gminy Mszana Dolna) w godz. od 9.00 do 13.00Kryteria wyboru operacji dla działań: Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi udostępnione są na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania www.lgd.mszana.pl, oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska, miejscowość: 34-730 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6 (Budynek Urzędu Gminy Mszana Dolna) w godz. od 9.00 do 13.00Wysokość dostępnych środków w 2011 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 245 144,30 zł

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 267 792,00 zł

„Małe projekty” wynosi 410 802,05 zł

„Odnowa i rozwój wsi” wynosi 681 328,00 zł

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. 

Więcej informacji: 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 18/3310009 wew. 145

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska dla 4 działań: 

Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60%, czyli 30 punktów. 

 

(www.mszana.pl)

Zobacz również