Zasady stosowania środków ochrony roślin – informacje dla rolników

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin w zwalczaniu chwastów, chorób i szkodników, w pierwszej kolejności należy stosować metody biologiczne, agrotechniczne, hodowlane lub integrowanej ochrony roślin.

Dopiero później można wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin.

 

1. Stosuje się tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu. 
2. Jeśli okaże się, że środek nie jest dopuszczony do obrotu i stosowania, jest sfałszowany, przeterminowany lub nie odpowiada wymaganiom jakościowym, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nakazuje wycofać go z obrotu i zakazuje jego stosowania.
3. Na roślinach uprawianych w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody można używać wyłącznie środków, których stosowanie w tych miejscach nie jest zabronione.
4. Środki ochrony roślin stosuje się wyłącznie zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle 
z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuści do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska.
5. Środki zaliczane do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka mogą kupować wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania tych środków i mają aktualne zaświadczenie o jego ukończeniu
6. Rolnik przechowuje środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykiecie – instrukcji stosowania
7. Właściciele gruntów, na których wykonywane są zabiegi ochrony roślin, muszą prowadzić ich ewidencję, która zawiera:
• nazwę rośliny;
• powierzchnie uprawy roślin;
• powierzchnie, na których są wykonywane zabiegi ochrony roślin oraz terminy ich wykonywania;
• nazwy zastosowanych środków i ich dawki;
• przyczyny zastosowania preparatów.
8. Ewidencja powinna być przechowywana co najmniej przez 2 lata od dnia wykonania zabiegu.
9.  Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie ich stosowania i mają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Zaświadczenia te są ważne przez 5 lat od dnia ukończenia szkolenia
10. Przestrzegany jest obowiązek stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
11. Opryskiwacze używane do wykonywania zabiegów muszą mieć potwierdzenie sprawności technicznej. Badania takie powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 3 lata
 

12. Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować gdy:
• prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s,
• miejsce zabiegu jest oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, 
z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych, i o co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, plantacji roślin zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody.
13. Zabronione jest stosowanie środków ochrony roślin bez zachowania okresu prewencji. (Okres prewencji – to czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym człowiek i zwierzęta nie powinni stykać się ani przebywać w pobliżu miejsc, także w obiektach, w których zastosowano środek ochrony roślin. -. Dz.U. z 2008 r. nr 133 poz. 849 z poźn. zm.)
14. Zabiegi ochronne powinny być wykonywane przez osoby wyposażone w odzież ochronną. Do pracy nie wolno przystępować na czczo. Podczas pracy nie wolno jeść, pić i palić. Nie wolno spożywać alkoholu ani przed, ani w dniu zabiegu, ani dzień po nim.  Po zakończeniu pracy i zdjęciu odzieży ochronnej należy umyć ręce i twarz oraz przepłukać usta. W wypadku podejrzenia zastosowania środka ochrony roślin niedopuszczonego do obrotu lub zastosowania go w sposób stwarzający zagrożenie zdrowia człowieka lub zwierząt do działania przystępuje Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Załącznik 1. Ewidencja zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin

 

(www.tymbark.pl)

Zobacz również