Zupa z bryndzą oraz ryba ze szpinakiem. Wygraj kolację walentynkową

Kuba Kasiński przygotował dwa dania z myślą o zimie. Idealne na te chłodne dni jest energetyczna zupa z bryndzy oraz "zaopatrzone" w zestaw witamin danie ryby ze szpinakiem. Weź udział w konkursie walentynkowym. Wygraj kolację.

Przez  żołądek do serca, mówi stare i sprawdzone porzekadło. Wspólnie z resteuracją „Chili” zapraszamy Was do wzięcia udzialu w konkursie „Walentynki w Chili”. Wystarczy ułożyć fraszkę, wiersz lub limeryk w którym znajdzie się słowo -chili-. Najciekwaszy „rym”, to kolacja, którą przygotuje sam Kuba Kasiński. Konkurs trwa do 8 lutego 2012 roku.

Regulamin konkursu „Walentynki w Chilli”
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Firma Gastronomiczna „DeGusto” Jakub Kasiński z siedzibą
w Młynne 106 34-600 Limanowa NIP 7371955961,  zwana dalej „Organizatorem” . Współorganizatorem jest TV28.pl                              
2. Konkurs trwa od 20 stycznia do 8 lutego 2012 roku.
3. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.de-gusto.pl,  http://facebook.com/Chilli.JJK oraz na  www.tv28.pl .
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1.    Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych z wyłączeniem pracowników Firmy DeGusto”,TV28 oraz osób będących w Jury.
2.    Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.
3.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu Organizator powołał Jury. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4.    Warunkiem udziału w konkursie Walentynowy jest ułożenie hasła ( fraszka, wiersz lub limeryk) w którym znajdzie się słowo „chilli”.
5.  Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie 1 propozycję hasła.
6.  Propozycję hasła należy wysłać do dnia 8 lutego 2012 r. e-mailem (wpisując w temacie e-maila: „Konkurs Walentynowy”) na adres jjkasinska@o2.pl lub przekazać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Walentynowy”  w restauracji „CHILLI” (I piętro Krytej Pływalni w Limanowej). O terminowości zgłoszenia projektu decyduje data nadania e-maila lub data zgłoszenia w restauracji.
7.  Każde zgłoszenie powinno zawierać dokładne dane teleadresowe zgłaszającego, (podpisany imieniem i nazwiskiem,    nr tel.) w celu wykluczenia podwójnych zgłoszeń.
8.  Projekt hasła zgłoszony i zakwalifikowany do udziału w Konkursie, nie może być z niego wycofany.
III. Zasady przyznawania nagród:
1.  Jury konkursowe składające się z 3 członków, wyłoni zwycięzcę najciekawszego  „rymu” spośród autorów nadesłanych w terminie określonym w pkt. II ust.5  haseł .
2.  W konkursie zostanie przyznana nagroda:
kolacja walentynkowa dla dwojga w restauracji „Chilli” którą przygotuje Kuba Kasiński. Spośród czterech potraw „do wyboru” zwycięzca konkursu wybierze, to które zje ze swoją połówką w restauracji „Chilli”         (I piętro Krytej Pływalni w Limanowej).
3.  Decyzja jury o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługują od niej odwołania.
4.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie internetowej www.de-gusto.pl, http://facebook.com/Chilli.JJK oraz www.TV28.pl do dnia 9 lutego 2012r.
5.  Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
6.    Nagrody nie można spieniężyć ani przekazać na inną osobę.
7.    Odbiór nagrody zostanie zarejestrowany w formie foto/ video na potrzeby organizatorów.
IV. Prawa autorskie
1.    W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, wolne od wad prawnych i nie naruszające praw osób trzecich.
2.    Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem przyznania nagrody.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród uczestnikom z powodu ich nie przybycia do restauracji „Chilli” w ustalonym terminie.
4.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
6.    Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Jury.

Zobacz również