Kapliczka sporu – głos zabierze kuria

Kapliczka sporu – głos zabierze kuria

„Stowarzyszenie powstało by pomóc mieszkańcom i kapliczce, nie zaszkodzić” – tłumaczyć Sołtys Czerńca.
Podczas niedzielnej mszy ksiądz poruszył temat sporu. Tłumacząc, że: „Jeżeli spory nie ustaną, to wystąpimy o przejęcie kapliczki dla parafii”

Ksiądz wysłuchał tylko jednej strony konfliktu. Kiedy otrzymał list otwarty zdziwił się, że sprawa trafi do Kuri Diecezialnej w Tarnowie, która najprawdopodobniej zabierze głoś w sprawie.

Po tej decyzji, jak nieoficjalnie ustalilili reporterzy portalu lacko.m28.pl, na chwile obecna ksiądz podjął rozmowę z stowarzyszeniem o załagodzenie sporu.

Nie chcemy bronić żadnej ze stron konfliktu, chcemy wysłuchać obu stron. Nie otrzymaliśmy jeszcze oficjalnego stanowiska rady sołeckiej, jesteśmy po wstępnych rozmowach telefonicznych. Czekamy na ustalenie wolnego terminu oraz ostateczną decyzję.

Do sprawy powrócimy.


List otwarty do proboszcza parafii w Łącku, ks. Józefa Trzópka

Zwracamy się o sprostowanie w najbliższą niedzielę (tj. 22 kwietnia) ogłoszenia z dnia 15.04.2012 dotyczącego Kapliczki Matki Bożej Bolesnej w Czerńcu. Ogłoszenie powyższe wystosowane przez proboszcza nie było konsultowane z sołtysem wsi Czerniec oraz zainteresowanymi mieszkańcami i miało następującą treść:

Jeszcze mamy serdeczną prośbę do parafian Czerńca, aby nie wciągać kapliczki Matki Bożej Bolesnej w jakiekolwiek konflikty i spory. Ponieważ są pozwolenia na odnowienie samej kapliczki, konserwację obrazu oraz obsadzenie krzewami, parafia uważa, że te prace powinny być wykonane w najbliższym czasie. Jeżeli spory nie ustaną, to wystąpimy o przejęcie kapliczki dla parafii”

Zajmując stanowisko w tej sprawie chcemy zaznaczyć, iż nie jesteśmy przeciw remontowi Kapliczki oraz obrazu a także obsadzeniu krzewami. Jednakże stanowczo podkreślamy, iż zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób powinien być prowadzony remont obiektu a także jakie krzewy mogą być posadzone wokół niego znajdują się w gestii konserwatora zabytków. Dlatego  zwracamy uwagę, iż wszelkie prace muszą być wykonane za zgodą i pozwoleniem wydanym przez konserwatora zabytków, ponieważ kapliczka jest wpisana do ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. W dniu 5 kwietnia br. sołtys wsi Czerniec Pani Wiktoria Nowińska zwróciła się z pismem do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o wydanie zaleceń konserwatorskich dotyczących kapliczki. Art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r., Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) stanowi, iż „…wojewódzki konserwator zabytków przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku”. 

Na dzień dzisiejszy takiego pozwolenia nie uzyskano od Wojewódzkiego Urzędu Zabytków w Krakowie, zatem nie można podejmować żadnych prac związanych z remontem kapliczki. Ponadto zaznaczamy, iż zgodnie z opinią konserwatora, w okresie wiosennym nie można konserwować obrazu ze względu na występujące wahania temperatury, gdyż mogłoby to naruszyć jego strukturę.

Chcemy zaznaczyć, iż na prośbę sołtysa wsi Czerniec Pani Wiktorii Nowińskiej, Wójt Gminy Łącko Pan Janusz Klag w dniu 5 kwietnia br. wystosował pismo do mieszkańca Czerńca Pana Wojciecha Piksy zalecające wstrzymanie jakichkolwiek prac przy kapliczce do czasu wyjaśnienia sprawy.

W załączeniu:  pismo Wójta Gminy Łącko, wniosek o zalecenia konserwatorskie, wniosek Sołtysa złożony w Urzędzie Gminy, protokół  z zebrania Rady Sołeckiej, protokół z zebrania Wiejskiego, uchwała podjęta na zebraniu.                       

                                         Sołtys i zainteresowani mieszkańcy wsi Czerniec  

 

Do wiadomości: Kuria Diecezjalna Tarnów

Zobacz również