Kapliczka sporu: teren pod usługi?

Kapliczka sporu: teren pod usługi?

Problem rozpoczął się wraz z planem zagospodarowania. Jak nieoficjalnie, jeden z naszych czytelników, w rozmowie telefonicznej wspomniał, że Wójt planuje wygospodarować tam teren pod usługi.

Gdy kapliczkę przejęło by stowarzyszenie wsi Czerniec i udało im się wpisać kapliczkę do rejestru zabytków byłby problem. Jest to informacja nie potwierdzona ale pojawiły się nowe fakty związane z tym. Czy chodzi tu o zagospodarowanie terenu pod usługi?

Nadal nie wiemy także, skąd mieszkancy deklarujący remont kapliczki pozyskają na tą operacje środki. 

Na te pytania na razie nie jesteśmy wstanie wam odpowiedzieć do sprawy jeszcze powrócimy.

 

Prezentujemy list do Urzędu Gminy w Łącku od Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Krakowie:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu zwraca się do Pana Wójta z prośbą o rozważenie konsekwencji planowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko obejmującej działkę nr. 382 w Czerncu, i zgodności zakładanego zagospodarowania z obowiązującymi zasadami zachowania ładu przestrzennego oraz ochrony krajobrazu kulturowego.

W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 6.12.2011r. o przystąpieniu do zmiany planu j.w. WUOZ w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączy wnosił o opracowanie zapisów określających warunki ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz kształtowania architektury, ładu przestrzennego zgodnie z ustaleniami planu obowiązującego. W planie tym, w zasadach zagospodarowania terenu i warunkach zabudowy, ustala się „pełne zachowanie obiektów stanowiących wartość historyczną i kulturową, w tym szczególnie wpisanych do rejestru zabytków”.

Objęta zmianą planu działka nr 382 położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej kaplicy z XIX w. oraz drewnianej zagrody, w której budynek mieszkalny oraz spichlerz ujęte są w ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekty te wkomponowane w obszar o dużych walorach przyrodniczych, mało przekształcony, tworzą wraz z nimi krajobraz kulturowy, który w myśl Art. 6 ust. 1 lit. A) ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podlega ochronie i opiece bez względu na stan zachowania. 

Do tut. Delegatury wpłynęło pismo właściciela terenu sąsiadującego z działką nr 382, w którym podnosi on zagrożenia wynikające z przeznaczenia działki j.w. na działalność usługową, o profilu w sposób oczywisty negatywnie oddziałującym na środowisko. Niezależnie od wygenerowania przez nią dużego ruchu samochodowego, który może spowodować destrukt zabytkowej kaplicy i zabudowań, zniszczony zostanie jeden z niewielu już zachowanych, harmonijnych krajobrazów wiejskich.

Mając powyższe na względzie, planowana zmiana zagospodarowania nie może być akceptowana ze stanowiska konserwatorskiego.

Zobacz również