Grzegorz Mucha prezesem Wierchów

Grzegorz Mucha prezesem Wierchów

Grzegorz Mucha zastał wybrany prezesem LKS Wierchy Pasierbiec jednego z najstarszych klubów na limanoszczyźnie.

30 listopada 2012 w Pasierbcu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ludowego Klubu Sportowego „Wierchy” Pasierbiec w celu dokonania wyboru nowych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

W zebraniu uczestniczyło 21 członków klubu, z czego uprawnionych do głosowania było 17 członków zwyczajnych. Zebrało się quorum mogące podejmować uchwały.

Zebranie otworzył członek klubu Zbigniew Szewczyk, przedstawiając pokrótce powody zwołania zebrania, gdzie zgodnie ze statutem LKS „Wierchy” Pasierbiec ma być dokonany wybór nowych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Następnie zostali wybrani przewodniczący oraz protokolant Walnego Zebrania. Na wniosek pana Mateusza Wrońskiego kandydatem na Przewodniczącego zebrania został pan Zbigniew Szewczyk. Kandydatem na Protokolanta został pan Paweł Golonka zgłoszony na wniosek pana Grzegorza Muchy. Za kandydaturami opowiedziało się 15 członków, 2 się wstrzymało, głosów przeciwnych nie było.

Prowadzenie zebrania przejął przewodniczący Zbigniew Szewczyk. Odbyło się głosowanie nad porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie, bez zmian. Jednocześnie podjęto uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej, w skład której weszli członkowie Mateusz Wroński oraz Mieczysław Wątroba. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Podjęto temat wyboru nowego Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej LKS „Wierchy” Pasierbiec. Jednocześnie podjęto uchwałę o sposobie głosowania. Głosowanie było jawne, a oddanie głosu odbywało się za pomocą podniesienia ręki. Następnie po głosowaniu podjęto uchwałę w sprawie składu nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Zobacz również