Kupią teren pod budowę kompleksu sportowego na Lubomierzu

Kupią teren pod budowę kompleksu sportowego na Lubomierzu

Radni Gminy Mszana Dolna podjęli uchwałę umożliwiającą kupienie terenu pod budowę tras narciarskich i kompleksu sportowego w Lubomierzu.

Za niewiele ponad milion złotych gmina Mszana Dolna kupi teren pod budowę przyszłych tras narciarskich. Za podjęciem takiej uchwały głosowali wszyscy radni gminy Mszana Dolna. – Miałem dylemat, ale zagłosowałem za tą uchwałą – powiedział Piotr Doll, radny z Lubomierza. Mam nadzieję, że będzie to dobra inwestycja, która przysluży się rozwojowi – dodał.

Podczas sesji wyjaśniła się również sprawa dotycząca wznowienia kursów busów z Glisnego do Mszany Dolnej. – Mieszkańcy się cieszą z tego powodu. Chcielibyśmy jeszcze jeden kurs pośredni. Może uda nam się do tego doprowadzić – mówi Stanisław Wójcik, sołtys Glisnego.

Radni  gminy podsumowali 2012 rok.  Rozmawiano także o przyszłości.

Podsumowanie pracy Rady Gminy Mszana Dolna za 2012 rok:

Przez cały rok 2012, Rada pracowała w pełnym 15 osobowym składzie.

Aktywnie pracowały 4 stałe komisje Rady, które odbyły 50 posiedzeń;

– komisja Rewizyjna – 11

– komisja Budżetu i Finansów – 13

– komisja Oświaty i Kultury – 13

– komisja Gospodarki Przestrzennej i Porządku Publicznego – 13

Posiedzenia komisji odbywały się przy wysokiej frekwencji radnych.

Tematyka sesji i posiedzeń komisji odzwierciedlała zadania nakreślone w ustawie o samorządzie gminnym, oraz wynikała z planów pracy na rok 2012, a także uwzględniała bieżące potrzeby Gminy.

Rada gminy obradowała na 12 sesjach i podjęła 143 uchwały, 3 rezolucje, 2 stanowiska, w tym;

– 38 uchwał jako akty prawa miejscowego podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

– Organy nadzoru; Wojewoda Małopolski, oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w wyniku nadzoru uchwał Rady nie stwierdzili nieważności uchwał za ten okres, nie było także rozstrzygnięć nadzorczych w tym zakresie.

W tym miejscu bardzo dziękuję Pani inspektor Stanisławie Myszogląd za sprawną i oddaną pracę na rzecz naszej Rady, a także prawnikom p. Markowi Pankowi i kancelarii p. Klaudiusza Kaweckiego.

Rada gminy rozpatrzyła 2 skargi, oraz 1 wniosek, podjęła uchwały i stanowiska w tym zakresie.

Sesje i frekwencja;

– 5 sesji odbywało się przy 100% frekwencji – obecności radnych,

– 3 sesje odbyły się przy nieobecności 1 radnego,

– 3 sesje odbyły się przy nieobecności 2 radnych,

– 1 sesja odbyła się przy nieobecności 3 radnych.

– 9 radnych nie opuściło ani jednej sesji.

W sesjach oprócz radnych,  p. Wójtów,  p. Skarbnik ,  p. Sekretarza, pracowników Urzędu Gminy i Sołtysów uczestniczyli zaproszeni goście;

– Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk,

– Wicestarosta Franciszek Dziedzina

– Komendant Powiatowy Policji Robert Hahn

– Komendant PSP Limanowa Robert Janczy

– Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR Mariusz Zaród

– Komendant Komisariatu Policji Marek Szczepański

– policjanci z Komisariatu Mszana Dolna

– inni przedstawiciele instytucji, oraz mieszkańcy Gminy.

Na każdej sesji obecne były media; TV 28, Gorce 24, Tygodnik Podhalański,

O pracy Rady informowaliśmy społeczeństwo poprzez wywieszanie materiałów (uchwał, rezolucji) na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej, stronie internetowej gminy i zebraniach wiejskich.

Wszystkim Państwu Radnym dziękuję za ten rok, za Waszą aktywność, postawę, rzeczowość i zaangażowanie w pracy na rzecz swoich wsi i całej Gminy. O każdym z Was można powiedzieć wiele dobrych i ciepłych słów i nie mam wątpliwości, że na nie zasługujecie.

Dla Gminy rok 2012 był rokiem o tyle szczególnym, że obchodziliśmy jubileusz 20 – lecia Gminy Mszana Dolna. Należy podkreślić, że dorobek tych 20 lat w każdej dziedzinie jest imponujący i jest to zasługa wszystkich kadencji władz, pracowników urzędu i mieszkańców Gminy. Rok normalny, w którym wszystkie zadania ustawowe będące zadaniami gminy we wszystkich dziedzinach były realizowane.

W każdej miejscowości naszej gminy zostało wykonane, lub jest realizowane zadanie inwestycyjne, które przyczynia się do rozwoju Gminy i za to podziękowania składam; Radzie gminy, p Wójtowi, p. Zastępcy, p. Skarbnik, p. Sekretarzowi, p. Dyr. ZEAS, p. Kierownik Opieki Społecznej, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, państwu Sołtysom, Dyrektorom placówek oświatowych, działaczom kultury i sportu, sponsorom, wszystkim mieszkańcom i sympatykom naszej Gminy.

Zagrożenia w 2012;

– Z różnych przyczyn mamy problemy z pozyskaniem środków zewnętrznych,

– Przygotowanie projektów dla pozyskania środków z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020

 

Zobacz również