Strzelcy z Tymbarku mają 20 lat

Strzelcy z Tymbarku mają 20 lat

Tradycje Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Tymbarku sięgają roku 1911. 26 Polską Drużynę Strzelecką w Tymbarku założył Mikołaj Pałka członek organizacji " Zarzewie " W roku 1930 dowodzeniem Strzelca przejął legionista, emerytowany sierżant Jan Kordeczka.

Po kilku latach funkcję komendanta przejął Kazimierz Norowski i pełnił ją do września 1939 roku. Na szczeblu powiatowym w tym okresie nadzór nad Związkiem pełniły następujące osoby: por. Oleś, por. Bogacz, sierżant Walkowicz – wspomina Jan Wątroba, do dziś żyjący strzelec z tamtego okresu. Związek posiadał karabiny jednostrzałowe, które były zmagazynowane w Szkole Podstawowej w Tymbarku, tam również odbywały się wykłady, ćwiczenia wojskowe, musztra, szermierka, gry i zabawy.

Posiadaliśmy własną strzelnicę na „Zaolziu”, a raz w roku odbywała się koncentracja oddziałów z całego powiatu limanowskiego w Stróży. Jeden z punktów zbornych znajdował się w Tymbarku.. Strzelcy brali udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. Również ze strażą pożarną pełnili
wartę przy grobie Pana Jezusa’ -kończy Jan Wątroba , były komendant gminny ZOSP RP w Tymbarku. Działalność Związku została zawieszona po wyzwoleniu w roku 1945.
Tymbarski „Strzelec” został reaktywowany 02 kwietnia 1993 r. Komendantem oddziału został śp. mł. insp. ZS Mieczysław Wawrzyniak, szefem sztabu st. chor. ZS Robert Nowak, a kwatermistrzem strzelec Paweł Mrozek. Strzelec liczył wtedy 10 członków. W listopadzie 1993 roku pierwsi „Strzelcy” złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar A.K w miejscowości Słopnice W roku 1995 w szeregi tymbarskiego „Strzelca” wstąpił sierżant ZS śp. Piotr Dębski, który dowodził „Orlętami” – dziećmi w wieku 12-15 lat i tak narodziły się tymbarskie „Orlęta”. W chwili obecnej „Strzelec” liczy 30 osób, w tym  grupę uczniów licealnych klas wojskowych tymbarskiego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku i uczniów limanowskich szkół średnich.

Dowódcą Jednostki jest  mł insp. ZS Robert Nowak, zastępcą ds. wyszkolenia chor. ZS Tadeusz Rybka, szefem szkolenia wojskowego chor. ZS Piotr Siembab szefem sztabu sierż. ZS Józef Banach , szefem logistyki chor. ZS Ryszard Sobczak, dowódcą plutonu drużynowy ZS Karol Natonek.

W 20 – to letnim okresie działalności tymbarski „Strzelec” zorganizował 19 Rajdów Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej/ w roku bieżącym będzie organizatorem jubileuszowego XX rajdu /,  szereg imprez o charakterze sportowo-obronnym, w tym i zawody sportowo-obronne (obrony cywilnej), biegi na orientację, zawody strzeleckie, obozy lenie i zimowe, akcje charytatywne.

Strzelcy uczestniczyli w obozach centralnych organizowanych przez Komendę Główną ZS „Strzelec” OSW, ogólnopolskich rajdach Policji i Straży Granicznej zajmując wysokie lokaty. Strzelec był organizatorem akcji ” Dąb Pamięci ” kpt Jerzego Myszkowskiego zamordowanego przez NKWD w Katyniu, jest organizatorem konkursów dla dzieci i młodzieży o Żołnierzach Wyklętych ” i Wołyniu.

Tymbarski „Strzelec” współpracuje z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, Zespołem Szkół im. „KEN” w Tymbarku, Uczniowskim Klubem Sportowym „Tymbark”, Ochotniczą Strażą Pożarną w Tymbarku, Ligą Obrony Kraju w Limanowej, Obroną Cywilną i Kołem PTTK ” Tymbarskie Harnasie „. W realizacji zadań statutowych „Strzelcowi” pomagają firmy: Tymbark, Somex, Florad, Fakro, Joniec, Wolimex, GS” S-Ch”, Emiter, Uchacz, GOLD-DROP , Pan Roman Pasyk, właściciel firmy transportowej z Zamieścia, Samorząd gminy Tymbark, Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz IPN, POT, MOT i Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Szczególną pomoc świadczy Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku, która w bieżącym roku obchodzi jubileusz 135 – lecia istnienia i 20 -to lecie działalności Orkiestry Dętej ” Tymbarski Ton „.

Młodzież przygotowywana jest do działalności w strukturach obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego na terenie gminy Tymbark, gdzie w okresie późniejszym będzie bezpośrednim zapleczem służb ratowniczych. Prowadzone szkolenia wśród członków „Strzelca” przygotowują tę młodzież również do służby wojskowej i innych formacji mundurowych.
Szkolenia w szczególności obejmują: terenoznawstwo, musztrę, zagadnienia z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej, taktyki czarnej i zielonej, strzelectwa sportowego, łączności, szkolenia sanitarnego i fizycznego, ASG oraz logistykę.

Młodzież szkolona jest też w zakresie znajomości zagadnień z ekologii, ochrony przyrody, turystyki, historii itp. Strzelcy i orlęta uczestniczą we wszystkich świętach państwowych i kościelnych, są również ich współorganizatorami. Występując w swoich strzeleckich mundurach zakupionych we własnym zakresie, dodają splendoru rocznicowym obchodom.

Z szeregów tymbarskiego „Strzelca” odeszli na Wieczną Wartę mł. insp. Mieczysław Wawrzyniak – współzałożyciel  i pierwszy dowódca naszej jednostki oraz sierżant Piotr Dębski – opiekun dzieci. Byli
niestrudzonymi propagatorami idei Józefa Piłsudskiego oraz spraw obronnych, szczególnie wśród młodego pokolenia. Marszałek Józef Piłsudski powiedział: „Są ludzie i są czyny ludzkie, co śmierć przezwyciężają, co żyją i obcują między nami. I właśnie za grobem są ich największe zwycięstwa”. Mieczysław Wawrzyniak i Piotr Dębski wypełniając to przesłanie poprzez kultywowanie
tradycji strzeleckiej pozostawili nam drogę życia, po której musimy kroczyć, aby tak, jak po nich pozostał niezatarty ślad „Ludzkiej Stopy”. W dniach 3-5 października 2013 roku podczas XX jubileuszowego Rajdu Górskiego ” Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej, tymbarscy „Strzelcy” obchodzić będą jubileusz 20-lecia reaktywowania Związku Strzeleckiego w Tymbarku.

Mł insp. ZS Robert Nowak

Zobacz również