Szansa na wsparcie finansowe z programu „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa”

Szansa na wsparcie finansowe z programu  „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa”

Ruszył II nabór do Programu „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa” edycja 2014. Najciekawsze pomysły na wypromowanie Małopolski mają szansę zdobycia wsparcia finansowego województwa.

Program realizowany jest poprzez zakup usług promocyjnych, polegających na promocji marki „Małopolska” w ramach przedsięwzięć organizowanych na terenie Województwa Małopolskiego, w kraju lub poza jego granicami. Na realizację II naboru do Programu w roku 2014 Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył kwotę w wysokości 400 000 złotych brutto.

W ramach Programu przewiduje się zakup usług promocyjnych podczas projektów podzielonych na 4 kategorie:
1. Małopolska tradycyjna – promująca inicjatywy wzmacniające tożsamość regionalną, inicjatywy promujące lokalne tradycje, dziedzictwo kulturowe Regionu, małopolskie święta i zwyczaje;
2. Małopolska kreatywna – promująca niestandardowe pomysły na promocję Regionu;
3. Małopolska społecznie – promująca inicjatywy obywatelskie i postawy patriotyczne;
4. Małopolska pełna smaku – promująca inicjatywy wspierające markę „Małopolski Smak”.

W ramach Programu Zgłoszenia mogą być składane przez:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (których statut dopuszcza możliwość odpłatnego świadczenia usług promocyjnych),
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r., o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r., jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,
d) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane w tym państwowe i samorządowe instytucje kultury, uczelnie publiczne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw,
e) spółdzielnie socjalne,
f) koła gospodyń wiejskich posiadające osobowość prawną,
g) przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Maksymalna wartość pakietu proponowanych usług promocyjnych w ramach jednego Zgłoszenia może osiągnąć kwotę 25 000 zł brutto. Organizator zadecyduje o wysokości zakupionych usług promocyjnych w terminie wyznaczonym w Regulaminie. Komisja powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego dokonuje oceny merytorycznej oraz przygotowuje rekomendację Zgłoszeń na posiedzeniu zwołanym do dwóch tygodni od dnia zakończenia naboru. Zarząd dokonuje ostatecznego wyboru Zgłoszeń, także w zakresie wysokości kwoty za jaką zostaną zakupione usługi promocyjne. Treść decyzji zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do dwóch tygodni od dnia posiedzenia Zarządu w tej sprawie. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 27 maja do 10 czerwca i obejmować będzie przedsięwzięcia realizowane w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2014 r. Wszelkie informacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małpolskiego.

fot/żródło UMWM/BIP

Zobacz również