Rozpoczął się nabór do projektu "Pierwszy dzwonek dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+"

Rozpoczął się nabór do projektu "Pierwszy dzwonek dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+"

Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował ofertę skierowaną do rodzin wielodzietnych 4+ z terenu województwa małopolskiego, która ma na celu wsparcie w realizacji zadań związanych z edukacją dzieci.

Jedną z idei trwającego Międzynarodowego Roku Rodziny 2014, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, jest uświadomienie znaczenia rodziny dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Jest to również okazja do refleksji nad dotychczasowymi działaniami z zakresu polityki rodzinnej, tym samym podjęcia nowych wyzwań, w celu poprawy jakości życia polskich rodzin.

Wpisując się w powyższe założenia, Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował ofertę skierowaną do rodzin wielodzietnych 4+ z terenu województwa małopolskiego, która ma na celu wsparcie w realizacji zadań związanych z edukacją dzieci.

W dniu 10.07.2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Regulamin projektu zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej.

Trwa nabór wniosków o dotację dla Gmin w związku z realizacją wyżej wskazanego projektu do dnia 25.07.2014 r. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem zostały rozesłane do wszystkich Gmin w województwie.

Szczegółowy opis przebiegu postępowania zawiera Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek”.
Do projektu może przystąpić każda Gmina z województwa małopolskiego po spełnieniu warunków, o których mowa w Regulaminie projektu.

Kontakt w wypadku pytań: Pani Aneta Kosiba: tel. 12 422 06 36 wew. 21; tel. kom.: 698 672 624; adres e-mail: akosiba@rops.krakow.pl.

fot./żródło rops.krakow.pl

Zobacz również