Wsparcie dla małopolskich nauczycieli

Wsparcie dla małopolskich nauczycieli

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przygotował program wsparcia dla zwalnianych nauczycieli małopolskich szkół. Pracownicy oświaty, którzy w wyniku redukcji etatów stracili pracę mogą uzyskać pomoc zarówno w ramach realizowanych projektów unijnych oraz zgłaszając się do powiatowych urzędów pracy na terenie całego województwa.

Doradcy zawodowi z wojewódzkiego oraz powiatowych urzędów pracy wyposażą zwolnionych nauczycieli w praktyczne umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Poszukiwanie pracy jest procesem wymagającym aktywności i zaangażowania. Warto zwrócić się o wsparcie do doradcy zawodowego. Pomoże on opanować konkretne umiejętności pozwalające na bardziej efektywne poszukiwanie pracy oraz świadome kierowanie swoją ścieżką zawodową. Zwalniani pracownicy oświaty korzystać mogą z oferty Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – w trzech miejscowościach: w Tarnowie, Nowym Sączu oraz Krakowie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wup-krakow.pl

Dzięki środkom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”) realizowane są w Małopolsce następujące projekty outplacementowe: Zmiana szansą na rozwój; Siła kompetencji; Kompleksowa adaptacja, Modelowa adaptacja do zmian na małopolskim rynku pracy; Twoja szansa!, Nowe możliwości. Mogą z nich skorzystać nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty zwolnieni, zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012 roku. W ramach projektów oferowane są następujące formy wsparcia: szkolenia i poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia u nowego pracodawcy. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz form możliwego wsparcia dostępne są u realizatorów poszczególnych programów.

Również dzięki dostępności środków unijnych (Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”) powiatowe urzędy pracy realizują projekty wspierające osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby bezrobotne, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na adres tymczasowego lub stałego zameldowania. Powiatowe urzędy pracy oferują: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

fot./żródło wojewodztwo małopolskie

Zobacz również