Nawet 1000 złotych pomocy na zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego

Nawet 1000 złotych pomocy na zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Rada Ministrów 7 sierpnia 2014 roku przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno – edukacyjnego w 2014 roku. O tym ile osób dostanie pomoc decydować będą wójtowie i burmistrzowie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina również, że program przewiduje następujące formy pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami żywiołów:

1) zasiłek losowy na cele edukacyjne – wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 500 zł albo 1000 zł, która ma umożliwić zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego, w tym np. obuwia szkolnego, plecaków, podręczników, stroju sportowego, artykułów piśmiennych, a w konsekwencji uczestniczenie uczniów we wszystkich zajęciach szkolnych z pełnym wyposażeniem wymaganym przez szkołę, niezbędnym do prawidłowego zdobywania wiedzy lub rozwoju fizycznego. Pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne będzie udzielana dzieciom realizującym w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2014 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, spowodowanymi w gospodarstwach domowych, uniemożliwiającymi dzieciom i uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym;

2) wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne – beneficjentami tej pomocy będą uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2014 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, spowodowanymi w gospodarstwach domowych, uniemożliwiającymi uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Uczniom tym należy udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej połączonej z możliwością wyjazdu poza teren objęty skutkami żywiołu. W uzasadnionych przypadkach uczniowie ci otrzymają również dodatkowe wsparcie materialne w formie podstawowych elementów wyposażenia szkolnego. Wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie wyjazdu jednego ucznia określono na poziomie do 1 300 zł.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustali liczbę dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego na cele edukacyjne na podstawie przyznanych na obszarze gminy zasiłków celowych w wysokości do 3000 zł i powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w wyniku wystąpienia żywiołu.
Dotację dla gmin na realizację Programu przekazuje wojewoda na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) wypłaca niezwłocznie zasiłek losowy na cele edukacyjne rodzicom dziecka lub ucznia (rodzicom zastępczym), prawnym opiekunom lub osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka albo pełnoletniemu uczniowi.

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie), rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletni uczeń albo inna osoba za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo za zgodą pełnoletniego ucznia składają do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu, nie później niż w terminie do dnia 24 września 2014 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza zgodność wniosków z warunkami określonymi w Programie i przekazuje wojewodzie listę uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego. Wyjazd organizuje wojewoda.

Na realizację w 2014 r. wypłaty zasiłków losowych na cele edukacyjne oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne zaplanowano 7 560 tys. zł ze środków rezerwy celowej poz. 26 budżetu państwa pn. „Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 6 000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą”.

więcej na stronie http://www.men.gov.pl/index.php/1342-rzadowy-program-pomocy-dzieciom-i-uczniom-w-formie-zasilku-losowego-na-cele-edukacyjne-oraz-pomocy-uczniom-w-formie-wyjazdu-terapeutyczno-edukacyjnego-w-2014-r 

fot./żródło MEN

Zobacz również