Radna Władysława Jamróz dziękuje senatorowi Stanisławowi Kogutowi

Radna Władysława Jamróz dziękuje senatorowi Stanisławowi Kogutowi

Zasiadająca w radzie powiatu limanowskiego Władysława Jamróz z Mszany Dolnej podziękowała senatorowi Stanisławowi Kogutowi za wystąpienie do Ministra Środowiska w Warszawie realizacji inwestycji dotyczącej budowy instalacji do produkcji masy bitumicznej przy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej. Treść pisma przesłanego do naszej redakcji prezentujemy poniżej.

(…)

Podziękowanie Panu Senatorowi RP Stanisławowi Kogutowi i apel do mieszkańców miasta Mszana Dolna

Szanownemu Panu Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej Stanisławowi Kogutowi, w imieniu mieszkańców miasta i gminy Mszana Dolna, których reprezentuję jako radna Powiatu Limanowskiego, składam serdeczne podziękowanie za pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby i wystąpienie do Ministra Środowiska w Warszawie w sprawie nieuzgodnienia z mieszkańcami realizacji inwestycji dotyczącej budowy instalacji do produkcji masy bitumicznej przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej.

W odpowiedzi od Ministra Środowiska z dn. 17 lipca 2014r. przesłanej na ręce Pana Senatora czytamy m. in.: „Instalacje do produkcji mas bitumicznych (…) stanowią przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”.

Dziękuję Panu Senatorowi za poparcie nas w walce o ochronę środowiska naturalnego.

Władysława Anna Jamróz

Apel do mieszkańców Mszany Dolnej i okolic

Pragnę poinformować mieszkańców Mszany Dolnej i okolic, że na sesji Rady Miasta Mszana Dolna w dniu 16 czerwca 2014r. zwróciłam się do Burmistrza miasta Mszana Dolna z interpelacją następującej treści:

„W imieniu mieszkańców Miasta Mszana Dolna i Gminy Mszana Dolna zwracam się z prośbą o podjęcie kategorycznych działań zmierzających do uniemożliwienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do produkcji masy bitumicznej przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej”.

Lokalizacja ta narusza w rażący sposób zapisy Miejscowego Plany Zagospodarowania Miasta. Ponadto o tej budowie nie zostali poinformowani wszyscy najbardziej zainteresowani mieszkańcy, których domy znajdują się na terenie najbardziej narażonym na oddziaływanie niezwykle szkodliwych, rakotwórczych i toksycznych substancji, jakie będą powstawać podczas produkcji masy bitumicznej.

Postępowanie w sprawie tego typu budowy powinno się odbywać z udziałem społeczeństwa.

Trzeba podkreślić, że toksyczne i rakotwórcze związki chemiczne, które będą emitowane do atmosfery, będą miały daleki zasięg negatywnego oddziaływania i spowodują silne skażenie środowiska nie tylko w bliskim sąsiedztwie produkcji, lecz o wiele, wiele dalej.

Wytwórnie mas bitumicznych stanowią źródło emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i pyłowo-gazowych i w wielu opracowaniach naukowych dotyczących wytwórni mas bitumicznych można przeczytać o dalekosiężnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, które w obrębie wielu kilometrów narażą mieszkańców na wnikanie do organizmu tych toksycznych substancji drogą inhalacyjną przez układ oddechowy oraz przez skórę a także przez układ pokarmowy ze spożywaną żywnością ze skażonej gleby oraz wodą pitną. W obrębie takich wytwórni prowadzone są badania, z których dowiadujemy się, że zaobserwowano tam szybki wzrost zgonów spowodowanych nowotworami.

Należy zaznaczyć, że proces produkcji mieszanek jest źródłem pyłu generowanego nie tylko podczas spalania paliw, ale również przy sortowaniu i transporcie kruszywa, jego składowaniu, napełnianiu zbiorników czy transporcie samochodowym.

Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę problem wzmożonego ruchu drogowego i częsty przejazd do wytwórni dużymi ciężarowymi samochodami po naszym często już bardzo „zakorkowanym” mieście. Ponadto Mszana Dolna jest miastem o dużych walorach turystycznych i letniskowych. Leży w biskim sąsiedztwie uzdrowiskowych wód geotermalnych, toteż istnienie tego typu budowy nie powinno mieć miejsca.

Sprzeciw mieszkańców jest kategoryczny tym bardziej, że ta budowa ma być usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, nad rzeką Porębianką, co zapewnia jeszcze bardziej rozległe skażenie terenu.”

Tyle napisałam w interpelacji do Burmistrza miasta. A teraz apeluję do wszystkich Mieszkańców: Brońmy naszego miasta przed nierozważnymi decyzjami, które przyczynią się do zniszczenia środowiska, tym bardziej, że postępowanie w sprawie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko powinno odbywać się z udziałem społeczeństwa, co gwarantuje art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz.1227 z późn. zmianami)

Z poważaniem

Władysława Anna Jamróz

Radna Powiatu Limanowskiego

(…)

Zobacz również