W starostwie powiatowym „Otwórz Oczy! Zauważ mnie!”

W starostwie powiatowym „Otwórz Oczy! Zauważ mnie!”

W poniedziałek w budynki starostwa powiatowego w Limanowej odbędzie się konferencja „Otwórz Oczy! Zauważ mnie!”.

Na konferencji pojawi się Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ze Szkół Powiatu Limanowskiego, przedstawiciele Zespołu Kuratorów Sądowych Sądu Rejonowego w Limanowej oraz Przewodniczący Gminnych i Miejskich Zespołów Interdyscyplinarnych do wzięcia udziału w I i II Module spotkania.

Pierwsza część Konferencji będzie poświęcona problematyce wczesnego wspomagania rodziny, odbierania sygnałów wskazujących na obecność problemu przemocy w rodzinie, uzależnienia od alkoholu czy innych niepokojących czynników godzących w jedność rodziny i dobro jej członków, a zwłaszcza małoletnich dzieci. Ponadto omówione zostaną kwestie związane ze zmianami w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kolejna część konferencji poświęcona będzie wspólnym działaniom oświaty i innych służb w walce z występowaniem zagrożenia przemocy zarówno w rodzinie jak i w szkole. Omówiony zostanie projekt pn.„Niebieska skrzynka” jego założenia i cele oraz korzyści wynikające z wdrożenia projektu.

Natomiast do udziału w Module III konferencji zaproszono funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, Dyrekcję Szpitala Powiatowego w Limanowej, Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli zawodowych rodzin zastępczych.

Spotkanie poprowadzi Nadkomisarz Izabela Dobkowska przedstawiciel Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie. W trakcie modułu III konferencji zostaną rozważane kwestie związane z usprawnieniem systemu wzajemnej współpracy służb w tym Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Prokuratury, Sądu i pracowników poszczególnych ośrodków pomocy społecznej w realizacji ustawowych obowiązków związanych z procedurą odbierania dziecka z rodziny w przypadku zagrożenia jego zdrowia lub życia i umieszczania w pieczy zastępczej.

Ponadto zostaną zaprezentowane wyniki realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz zasad jego realizacji. Celem spotkania jest również wypracowanie wspólnych rozwiązań wspierających ofiary przemocy w rodzinie.

fot./żródło powiat Limanowa

Zobacz również