Dzisiaj sesja Rady Miasta Mszana Dolna. Zobacz program

Dzisiaj sesja Rady Miasta Mszana Dolna. Zobacz program

Dzisiaj o godzinie 11.00 odbędzie się sesja rady Miasta Mszana Dolna. Będzie punkt dotyczący uchwały śmieciowej, a także wizytacja budynku „Sokół”, gdzie obecnie mieści się biblioteka miejska.

Porządek obra

1. Otwarcie XII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

2. Wręczenie nagrody za szczególne osiągnięcia.

3. Przyjęcie protokołu nr XI/2015 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.

5. Wystąpienia zaproszonych Gości.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję 2016-2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2015 -2025.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Mszana Dolna wykonywania zadania w zakresie tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Gminę Mszana Dolna i Gminę Niedźwiedź.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/98/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 września 2015r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki ewid. nr 7927/7 i 7927/8) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki ewid. nr 4295/4 i 4291/3) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.

16.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntu (działka ewid.4291/1) stanowiącego mienie komunalne.

17.Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok.

18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

19.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.

20.Wolne wnioski.

21.Wizytacja budynku „Sokół” w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego (obok Biblioteki Miejskiej).

22.Zamknięcie obrad XII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Fot.:gorce24.pl

Zobacz również