PUP w Limanowej informuje o spadku bezrobocia

PUP w Limanowej informuje o spadku bezrobocia

Październik jest miesiącem spadku liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej. W porównaniu z wrześniem zmniejszyła się ono o 194 osoby, a w porównaniu do października ubiegłego roku o 1355 osób.

Październik jest miesiącem spadku liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej. W porównaniu z wrześniem zmniejszyła się ono o 194 osoby, a w porównaniu do października ubiegłego roku o 1355 osób.

– Na dzień 31 października 2015 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 7346 osób. Zdecydowaną większość osób bezrobotnych (ponad 81,8 %) stanowią osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy stanowią nieznaczny (7,7%) odsetek zarejestrowanych, 237 osób posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 1644 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy – zaznacza Marek Młynarczyk, dyrektor PUP w Limanowej. 

 Większość bezrobotnych (91,6%)  stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby:

do 30 r. życia –  2953 osoby,

powyżej 50 r. życia – 1296 osób,

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. życia – 1217 osób,

niepełnosprawne – 237 osób,

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia – 8 osób,

korzystające ze świadczeń z opieki społecznej – 6 osób,

długotrwale bezrobotne – 4580 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 62% wszystkich zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do tej grupy bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 10,1% osób. 

Stopa bezrobocia 30 września 2015 roku – według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 9,7% (spadek o 0,2% w stosunku do sierpnia 2015 r.)

– w województwie małopolskim  8,3%  

– w powiecie limanowskim  13,8%.

Zarówno w województwie jak i w powiecie stopa bezrobocia była na niezmienionym poziomie w stosunku do sierpnia 2015 roku.

W październiku zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 935 osób tj. o130  mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 82% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 1119 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (532 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 70,9% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w październiku b.r. podjęło 155 osób, w tym:

działalność gospodarczą – 56 osoby,

prace interwencyjne – 63 osoby,

refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 33 osoby,

bon na zasiedlenie – 2 osoby,

bon zatrudnieniowy – 1 osoba.

Ponadto na staż skierowano 128 osoby, a na szkolenia zawodowe 79 osób. Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji :160 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 69 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 28 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 99 osób podjęło naukę lub zostało skreślonych z innych powodów.

– W październiku pracodawcy zgłosili w ramach ofert 342 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 6 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Oferty pracy ze wsparciem Funduszu Pracy dotyczyły głownie staży i prac interwencyjnych – dodaje dyrektor PUP.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 

Od początku 2015 roku, z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 1214 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:

484 osób w ramach prac interwencyjnych,

204 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,

78 osób w ramach robót publicznych,

44 osoby w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,

29 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,

14 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

361 osób otrzymało jednorazowo środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Ponadto skierowano:

653 osoby na staż, w tym 26 osób w ramach bonu stażowego,

519 osób na szkolenia zawodowe,

64 osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych.

 Źródło:powiat.limanowa.pl

Zobacz również