W piątek sesja Rady Miasta Mszana Dolna

W piątek sesja Rady Miasta Mszana Dolna

W najbliższy piątek 25 listopada w sali narad UM Mszana Dolna odbędzie się sesja Rady Miasta.

 Porządek obrad XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna: 

1. Otwarcie XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Wręczenie nagrody za szczególne osiągnięcia.
3. Przyjęcie protokołu nr XII/2015 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2015 -2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/215/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mszana Dolna.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
17.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Fot.:gorce24.pl

Zobacz również