29 grudnia sesja Rady Miasta Limanowa

29 grudnia sesja Rady Miasta Limanowa

29 grudnia o godzinie 10.00 w sali narad UM Limanowa odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

4. Wystąpienia osób zaproszonych.

5. Pytania radnych do osób zaproszonych.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

8. Rozpatrzenie projektów i podjecie uchwał:

a/ w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2015 r.

b/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2015 – 2026.

c/ w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta Limanowa na 2016 r.

9. Uchwała budżetowa na 2016 rok.

10.Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2016 do 2026

11.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania spraw zleconych przez Radę Miasta – podjecie uchwał.

12. Inicjatywy uchwałodawcze.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad.

Zobacz również