Jutro sesja Rady Miasta Mszana Dolna

Jutro sesja Rady Miasta Mszana Dolna

29 grudnia o godzinie 10.00 w sali narad UM Mszana Dolna odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad XV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna: 

1. Otwarcie XV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XIII/2015 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2016:

a) przedstawienie projektu budżetu,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej,
d) odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji Budżetowej, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem uchwały i wnoszonymi dodatkowo poprawkami.
f) głosowanie wymienionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta,
g) głosowanie uchwały budżetowej

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2016 -2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2015 -2025.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na rok 2016.
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
13.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad XV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Zobacz również