Miasto kończy kanalizacyjny projekt za blisko 25 mln złotych

Miasto kończy kanalizacyjny projekt za blisko 25 mln złotych

Do końca grudnia tego roku ma zakończyć się budowa kanalizacji w Limanowej. To największa tego typu inwestycja jaką realizował limanowski magistrat.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Limanowa” realizowany jest przez Miasto Limanowa w ramach działania I gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, priorytetu – “Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Nie ma większych problemnów jeżeli chodzi o tempo tej inwestycji – wyjaśnia Wacław Zoń, Z-ca Burmistrza Limanowej.

W roku 2014 zrealizowany został I etap Projektu, w którym wartość robót budowlanych wynosiła 11,5 mln złotych. Kontrakty w ramach I etapu obejmowały dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków za kwotę ponad 8,5 mln złotych głównie w zakresie gospodarki osadowej oraz instalacji pomocniczych. Za kwotę ponad 3 mln zł wykonano prawie 7 km kanalizacji sanitarnej m.in.

w rejonie ulic: Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej, M.B. Bolesnej i Krakowskiej, a także na osiedlu Chmielnik.

Kontrakty, o których mowa wyżej zostały zakończone i odebrane. Mieszkańcy terenów, gdzie powstała kanalizacja mogą więc już od jakiegoś czasu przyłączać swoje domy do sieci kanalizacyjnej skąd ścieki trafiają do zmodernizowanej oczyszczalni.

Zakończenie powyższych Kontraktów to jednak nie koniec realizacji całego Projektu, ponieważ w maju br. Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie aneks do umowy o dofinansowanie, w ramach którego przyznane zostało Miastu Limanowa dodatkowe dofinansowanie na realizację kolejnych Kontraktów czyli tzw. etap II.

I tak łączny koszt Projektu po rozszerzeniu opiewa na kwotę 24 220 920,60 zł, z tego dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności wyniesie 10 908 726,67 zł. W ramach nowych kontraktów modernizowana jest pompownia ścieków przy ul. Lipowej, stacji uzdatniania wody, a także zostanie poddana renowacji stara nieszczelna sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Dodatkowo powstaną dwie hydrofornie wraz z nowymi wodociągami o dł. ponad 3 km oraz 1 km sieci kanalizacyjnej.

Modernizacja stacji uzdatniania wody za kwotę ponad 2,5 mln zł obejmie przede wszystkim modernizację układu filtracji z wymianą filtrów poziomych na pionowe, wprowadzenie nowej technologia dezynfekcji wody oraz wymianę rurociągów zasilających filtry. Inwestcyja ma również przyczynić się do tego, że niue dojdzie do takiej sytuacji jaka miała miejsce w okresie wakacji, gdzie był problem z dostawą wody dla mieszkańców miasta.

Roboty trwać będą do połowy grudnia  a potem do końca roku 2015 pozostanie czas na odbiory i rozliczenie Projektu. Wykonane inwestycje pozwolą na włączenie do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej budynków, w których mieszka ponad 830 osób a możliwość korzystania z miejskiej wody otrzyma ponad 270 osób. Jednakże z uwagi na fakt, że Projekt obejmuje swoim zakresem modernizację miejskiej oczyszczalni i stacji uzdatniania wody należy uznać, iż Beneficjentem Projektu będą wszyscy mieszkańcy korzystający z systemu kanalizacji i wodociągów na terenie miasta Limanowa.

Zobacz również