We wtorek sesja Rady Gminy Mszana Dolna

We wtorek sesja Rady Gminy Mszana Dolna

We wtorek o godzinie 10.00 w sali narad UG w Mszanie Dolnej odbędzie sesja Rady Gminy. Początek obrad o godzinie 10.00.

 1. Otwarcie XVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie     prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między Sesjami.
 4. Wystąpienia Gości.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mszana Dolna na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
 8. Uchwalenie budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok:
 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie:

– zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok,

– opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

 1. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mszana Dolna,
 2. podjęcie uchwały budżetowej Gminy Mszana Dolna na  2016 rok. 
 3. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter  cywilnoprawny przypadających Gminie Mszana Dolna, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego.
 3. Zapoznanie się ze  sprawozdaniami komisji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy Rady Gminy Mszana Dolna.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie XVIII  zwyczajnej Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Zobacz również