Jutro sesja Rady Powiatu Limanowskiego

Jutro sesja Rady Powiatu Limanowskiego

W środę 17 lutego o godzinie 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej odbędzie się XI sesja Rady powiatu Limanowskiego. Program obrad przewiduje do rozpatrzenia 29 punktów.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie pomiędzy sesjami.
5. Wręczenie medali „za zasługi dla obronności kraju”. 
6. Wystąpienia zaproszonych Gości:
– zapytania Radnych;
– odpowiedzi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2016 r. 
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z pracy stałych Komisji Rady Powiatu za rok 2015 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Limanowskiego na rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego na rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Limanowskiego na rok 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego 
w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/97/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 83,7 m², znajdującego się na parterze budynku krytej pływalni przy ul. Z. Augusta w Limanowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej na zawarcie kolejnej umowy z Panem Marcinem Przybyło prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „AutomatSpec”, na najem części korytarza szkolnego o pow. 2 m² na posadowienie automatu z napojami gorącymi. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej na zawarcie kolejnej umowy z Panem Piotrem Piątkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „PHU VENDING” – Piotr Piątkowski, na najem części korytarza szkolnego o pow. 2 m² na posadowienie automatu z napojami zimnymi 
i artykułami spożywczymi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej na zawarcie kolejnej umowy z najemcą, na najem lokalu mieszkalnego 
o pow. 49 m² z przeznaczeniem na mieszkanie służbowe.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatu Limanowskiego na lata 2014 – 2019” stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/307/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 lutego 2014 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji treści umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Limanowskim a Powiatami Nowosądeckim, Gorlickim i miastem Nowy Sącz określającej zasady współpracy tych samorządów przy realizacji projektu pn. Promocja gospodarcza południowo – wschodniej części Województwa Małopolskiego poprzez wdrożenie kompleksowych działań z zakresu promocji gospodarczej Subregionu Sadeckiego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego, na podstawie wniosków złożonych 
w roku 2015.
22. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.
23. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji zadań Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na lata 2013-2017 „Bezpieczny Powiat Limanowski w roku 2015”.
24. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Starosty Limanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Limanowskiego za rok 2015. 
25. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 
rok 2015.
26. Interpelacje i zapytania Radnych. 
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 
28. Wnioski i oświadczenia Radnych.
29. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

Zobacz również