Sesja Rady Miasta Mszana Dolna. Program obrad

Sesja Rady Miasta Mszana Dolna. Program obrad

W najbliższy czwartek odbędzie się sesja Rady Miasta Mszana Dolna. Początek obrad zaplanowano na godzinę 14.30.

Porządek obrad XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna: 

1. Otwarcie XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XVI/2016 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Mszana Dolna na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2016 -2025.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2016 roku”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Mszana Dolna.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
15.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
16.Wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Zobacz również