We wtorek sesja Rady Miasta Limanowa

We wtorek sesja Rady Miasta Limanowa

We wtorek 30 marca w sali narad Urzędu Miasta odbędzie się sesja. Początek obrad zaplanowano na godzinę 10.00.

Porządek obrad :

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
3. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienia osób zaproszonych.
5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Rozpatrzenie projektów i  podjecie uchwał:
a/ aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Limanowa.
b/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla Marsa.
c/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla Marsa.
d/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla Marsa.
e/ zasad zwalniania z zapłaty czynszu najmu oraz nieodpłatnego udostępniania miejsc handlowych, a także zwolnienia z opłaty targowej osób handlujących na stołach w okresie trwania  kiermaszów, jarmarków na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej, położonym na działce ewidencyjnej 459/54 obr.5 m. Limanowa.
f/ wyrażenia zgody na najem na okres do 5 lat 30 miejsc handlowych zlokalizowanych na poziomie zerowym targowiska Mój Rynek w Limanowej, położonym na działce ewidencyjnej 459/54 obr.5  m. Limanowa.
g/ ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
h/ programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na    terenie miasta Limanowa.
i/ powołania komisji inwentaryzacyjnej.
j/ zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
k/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2016- 2026.
l/ uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Limanowa.
ł/ współdziałania z Gminą Limanowa w ramach zadania Budowa stacji Trafo wraz z powiązaniem po stronie SN i NN dla potrzeb pompowni wody przy ul. Tarnowskiej w Limanowej.
9. Inicjatywy uchwałodawcze.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Zobacz również