Program XIX Sesji Rady Miasta Mszana Dolna

Program XIX Sesji Rady Miasta Mszana Dolna

29 kwietnia o godzinie 14.00 odbędzie się sesja Rady Miasta Mszana Dolna. Radni do rozpatrzenia będą mieli 20 pkt.

 Porządek obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna: 

1. Otwarcie XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołów nr XVII/2016 i XVIII/2016 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2016 -2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2016.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego – przeniesienie ujęcia wody pitnej – etap II.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mszana Dolna (działki ewid. nr 1581/1 o pow. 0,0074ha).
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (działki ewid. 4703/16 na działkę ewid. 4216/15) w celu regulacji stanu prawnego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w celu urządzenia drogi dojazdowej do działek położonych przy ulicy Zakopiańskiej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Mszana Dolna.
17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
18.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
19.Wolne wnioski.
20.Zamknięcie obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

 

Zobacz również