Sesja Rady Gminy Mszana Dolna. Program

Sesja Rady Gminy Mszana Dolna. Program

W najbliższy piątek 29 kwietnia w sali narad UG w Mszanie Dolnej odbędzie się sesja rady Gminy. Początek obrad zaplanowano na godzinę 9.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie     prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI  sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Informacja Miejsko-Gminnego Komendanta OSP, Komendanta Policji i Komendanta Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Mszana Dolna.
 8. Prezentacja przebiegu realizacji projektu oraz osiągniętych efektów pt. „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” na terenie Gminy Mszana Dolna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mszana Górna – etap II”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 2.000.000,00 zł.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i domki letniskowe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu użytkowego w budynku ośrodka zdrowia w Kasinie Wielkiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ewid. nr 3122/2 położonej w Lubomierzu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/337/01 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna – wieś Kasinka Mała 3 (dz. ew. nr 6053/2 i 6053/5).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mszana Dolna w zakresie dotyczącym naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Mszana Dolna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Mszana Dolna.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mszana Dolna.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mszana Dolna.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 23. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie XXII  zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Zobacz również