Limanowa. Miasto z gminą podpisało porozumienie

Limanowa. Miasto z gminą podpisało porozumienie

Władysław Bieda, Burmistrz Limanowej oraz Władysław Pazdan, Wójt Gminy Limanowa podpisali porozumienie dotyczące budowy oczyszczalni ścieków i rozbudowy kanalizacji.

Pierwsze porozumienie dotyczyło określenia zasad współpracy w ramach planowanej wspólnej realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Limanowej”, dającej wzrost ilości odbieranych ścieków dodatkowo o 10 000 RLM od podłączonych odbiorców. Pozwoli to udostępnić Gminie Limanowa możliwość zrzutu ścieków rozbudowanej oczyszczalni dla 3 000 RLM. O środki finansowe na realizację inwestycji Miasto Limanowa ubiegać się będzie w ramach POIiŚ w latach 2016-2017. Wartość tej wspólnej inwestycji szacowana jest na około 13 mln pln. 

Drugie porozumienie określa zasady współpracy i warunki realizacji planowanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Limanowa w miejscowości Stara Wieś i Lipowe.

Dzięki tej inwestycji Gmina Limanowa uzyska możliwość odprowadzenia ścieków z miejscowości Stara Wieś i Lipowe poprzez partycypację w kosztach rozbudowy kolektora głównego po prawej stronie potoku Starowiejskiego oraz do zaprojektowanego i wybudowanego przez Miasto Limanowa rurociągu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z wysypiska śmieci – osiedle Podlipowe (około 50 budynków). Umożliwi ona również odprowadzenie ścieków ze wsi Lipowe (około 130 budynków), które nastąpi poprzez wpięcie do sieci miejskiej kolektora głównego.

Gmina Limanowa uzyska możliwość odprowadzenia ścieków także z innych miejscowości w przypadku złożenia takiego wniosku z uwzględnieniem możliwości technologicznych oczyszczalni ścieków oraz możliwości technicznych ich przyłączenia.

Źródło:UM Limanowa

Zobacz również