Mszana Dolna. Kto kandydatem do fotela prezesa Pięknej Ziemi Gorczańskiej

Mszana Dolna. Kto kandydatem do fotela prezesa Pięknej Ziemi Gorczańskiej

Jutro (8 czerwca) w sali narad UG w Mszanie Dolnej odbędzie się walne zebranie stowarzyszenia "Piękna Ziemia Gorczańska". Członkowie wybiorą nowe władze stowarzyszenia i uzupełnią skład zarządu. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16.00.

Członkowie stowarzyszenia „Piękna Ziemia Gorczańska” wybiorą również jego prezesa. Wakat na tym stanowisku trwa od ponad roku. W lipcu ubiegłego roku został wybrany zarząd stowarzyszenia, jednak wyboru prezesa nie dokonano. Niewiadomo również, kto tym razem wystartuje w wyborach na prezesa LGD. Nieoficjalnie mówi się, że członkowie stowarzyszynia będa wybierać pomiędzy Agnieszką Modrzejewską – Potaczek (V-ce prezes stowarzyszenia), Rafałem Kubowiczem (jest członkiem zarządu) oraz Rafałem Rusnakiem (radny powiatu limanowskiego). 

Przypomnijmy. Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Gorczańska” w nowej strategii finansowej na lata 2014-2020 będzie miała do rozdysponowania ponad 6 mln złotych.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w procedurze oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w procedurze wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014- 20222 Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska.

8. Złożenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2015 rok .

9. Złożenie sprawozdania z działalności Rady LGD za 2015r.

10. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD za 2015 rok

11. Złożenie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu Zarządu za 2015 rok

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za 2015 rok oraz udzielenie mu absolutorium.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady LGD za 2015 oraz udzielenie jej absolutorium.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD za 2015 oraz udzielenie jej absolutorium.

15. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres 2012 – 2016 oraz podjęcie uchwały o jego przyjęciu i wygaśnięciu mandatów członków Rady i Komisji Rewizyjnej.

16. Wybory nowych władz Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska w związku z wygaśnięciem kadencji oraz uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska.

1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

2. Zgłoszenie kandydatur na członków: Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu.

3. Przeprowadzenie głosowania według regulaminu na członków Rady w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

4. Przeprowadzenie głosowania według regulaminu na członków Komisji Rewizyjnej w tym na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

5. Przeprowadzenie według regulaminu głosowania uzupełniającego skład Zarządu oraz wybór Prezesa Zarządu.

17. Ogłoszenie wyników wyborów oraz podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

18. Wolne wnioski.

19. Zakończenie posiedzenia.

Zobacz również