Mszana Dolna. Radni będą głosować absolutorium dla burmistrza

Mszana Dolna. Radni będą głosować absolutorium dla burmistrza

W najbliższy czwartek (23 czerwca) radni Mszany dolnej będą głosować absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku dla Józefa Kowalczyka Burmistrza Mszany Dolnej. Początek sesji zaplanowany jest na godzinę 15.00.

Porządek obrad XX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna:

1. Otwarcie XX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XIX/2016 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad XX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Zobacz również