W czwartek sesja Rady Gminy Mszana Dolna. Zobacz program

W czwartek sesja Rady Gminy Mszana Dolna. Zobacz program

Już jutro (30 czerwca) odbędzie się sesja Rady Gminy Mszana Dolna. Początek obrad zaplanowano na godzinę 9.00.

Porządek obrad

 1. Otwarcie XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie     prawomocności obrad.
 2. Wręczenie stypendiów naukowych Wójta Gminy Mszana Dolna dla najzdolniejszych uczniów.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII  sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 6. Wystąpienia Gości.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Informacja Wójta o stanie zaawansowania robót inwestycyjnych na terenie Gminy.
 9. Pozyskanie środków unijnych i innych pozabudżetowych oraz ich wykorzystanie.
 10. Przygotowanie do sezonu letniego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa mienia w postaci kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorami, przyłączami i pompowniami oraz nieodpłatne nabycie działek ewidencyjnych nr 2209 oraz 695 położonych w Kasince Małej na których zlokalizowane są pompownie ścieków odpowiednio P3 oraz P6.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mszana Dolna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania  Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mszana Dolna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie umowy użyczenia   działki ewid. nr 3685/4  położonej w Lubomierzu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Glisne.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi  Kasina Wielka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi  Kasinka Mała.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi  Lubomierz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi  Olszówka.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rabie Niżnej – Gmina Mszana Dolna.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi  Raba Niżna.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi  Kasina Wielka.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 27. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zamknięcie XXIV  zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Zobacz również