Mszana Dolna. Filipiak za Pajdzika. Wojewoda zmienia swojego przedstawiciela przy SPZOZ

Mszana Dolna. Filipiak za Pajdzika. Wojewoda zmienia swojego przedstawiciela przy SPZOZ

Wojewoda Małopolski Józef Pilch zmienił swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej przy SPZOZ w Mszanie Dolnej, którą została Ewa Filipiak.

Ewa Filipiak zastąpiła w Radzie Społecznej przy SPZOZ w Mszanie Dolnej Piotra Pajdzika, który był w niej przez dwie kadencję z krótką przerwą. W 2011 roku nominację od Wojewody Małopolskiego otrzymał Piotr Potaczek, ale wtedy radni nie zgodzili się aby zasiadał on w Radzie. Impas w tej sprawie trwał rok i po tym czasie Piotr Pajdzik znów zasiadł w ciele doradczym SPZOZ w Mszanie Dolnej.

Ewa Filipiak jest Doradcą ds. Rozwoju i Funduszy Europejskich – Wójta Gminy Mszana Dolna – Bolesława Żaby. Jest również radną powiatu limanowskiego. Przewodniczy komisji ds. Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych, a także członkiem Komisji Infrastruktury.

O tej zmianie radnych poinformował Józef Kowalczyk, Burmistrz Mszany Dolnej na poniedziałkowej sesji Rady Miasta. 

Do zadań rady społecznej należy:  

1.

Przedstawianie podmiotowi, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, wniosków i opinii w sprawach:

1)

zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

2)

zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

3)

związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

4)

przyznawania kierownikowi zakładu nagród,

5)

rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z kierownikiem zakładu;

2.

Przedstawianie kierownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej wniosków i opinii w sprawach:

1)

planu finansowego i inwestycyjnego,

2)

rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

3)

kredytów bankowych lub dotacji,

4)

podziału zysku;

3.

Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył zakład;

4.

Zatwierdzanie regulaminu porządkowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

5

Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

6

Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu rada społeczna wykonuje swoje zadania;

6a

Opiniowanie wniosku kierownika szpitala o czasowe zaprzestanie działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych szpitala.

7.

Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Fot.:gorce24.pl 

Zobacz również