W piątek sesja Rady Gminy Mszana Dolna

W piątek sesja Rady Gminy Mszana Dolna

W najbliższy piątek (4 listopada) w sali narad UG w Mszanie Dolnej odbędzie się sesja Rady Gminy. Początek obrad zaplanowano na godzinę 9.00.

Porządek obrad

 1. Otwarcie XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII  sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna.
 13. Informacja Wójta Gminy Mszana Dolna o analizie oświadczeń majątkowych.
 14. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Mszana Dolna o analizie oświadczeń majątkowych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie XXVIII  zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Zobacz również