Zobacz program sesji rady Gminy Mszana Dolna

Zobacz program sesji rady Gminy Mszana Dolna

W najbliższy czwartek(30 marca) odbędzie się sesja Rady Gminy Mszana Dolna. Początek obrad zaplanowano na godzinę 9.00.

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Mszana Dolna:

 

 1. Otwarcie XXXIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie nagrody Wójta Gminy Mszana Dolna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury w 2016  roku dla Justyny Rusnarczyk.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi P.M.B
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi  P.M.B do organu prowadzącego postępowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna- teren przeznaczony na oczyszczalnię ścieków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
 22. Podjęcie uchwały  w sprawie planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna udziału w nieruchomościach niezabudowanych  położonych w Kasince Małej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana  Dolna w 2017 roku.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 26. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zamknięcie XXXIV  zwyczajnej Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Zobacz również