Program obrad sesji Rady Gminy Mszana Dolna

Program obrad sesji Rady Gminy Mszana Dolna

W najbliższy piątek (28 kwietnia) w sali narad Urzędu Gminy Mszana Dolna odbędzie się XXXV sesja. Początek obrad zaplanowano na godz. 9:00.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie XXXV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie     prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII, XXXIII i XXXIV  sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Informacja Miejsko-Gminnego Komendanta OSP, Komendanta Policji i Komendanta Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Mszana Dolna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Łostówce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/325/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
 12. Podjęcie uchwały w rozpatrzenia skargi P.M.B.
 13. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 14. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań przez  organizacje pozarządowe, zadań własnych Gminy Mszana Dolna za 2016 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie XXXV  zwyczajnej Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Zobacz również