W powiecie limanowskim stopa bezrobocia spadł i teraz wynosi 10,5 %

W powiecie limanowskim stopa bezrobocia spadł i teraz wynosi 10,5 %

Marzec był drugim z kolei miesiącem spadku liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych.
W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba ta spadła o 332 osób. W porównaniu do marca ubiegłego roku jest mniejsza o 2277 osób

Wg stanu na koniec marca w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 5417 osób bezrobotnych oraz  88 poszukujących pracy.

Większość osób bezrobotnych (ponad 84,4%) stanowią osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (8%) odsetek zarejestrowanych, 210 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 958 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.inn.:

v  do 30 r. życia –  2091 osób,

v  powyżej 50 r. życia – 1043 osoby,

v  posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. życia – 1063 osoby,

v  niepełnosprawne – 210 osób,

v  posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia – 4 osoby,

v  długotrwale bezrobotne – 2700 osób. 

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 49,8% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych. 

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,2% osób. 

Stopa bezrobocia na dzień 28 lutego 2017 roku według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 8,5% (spadek o 0,1% w stosunku do stycznia 2017 r.)

– w województwie małopolskim 6,9% (pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca)

– w powiecie limanowskim 10,5% (spadek o 0,1% w stosunku do stycznia 2017 r.)

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W marcu zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  778 osób tj. o 171 więcej niż w miesiącu poprzednim, z czego 88,6% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 1110 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (654 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 71,7% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w marcu b.r. podjęło 185 osób, w tym:

v  prace interwencyjne – 65 osób,

v  roboty publiczne – 8 osób,

v  refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 22 osoby,

v  podjęcie działalności gospodarczej –29 osób,

v  w ramach bonu na zasiedlenie – 6 osób,

v  w ramach bonu na zatrudnienie – 6 osób,

v  w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia – 39 osób,

v  w ramach dofinansowania wynagrodzenia przez bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 10 osób.

Ponadto na szkolenie 85 osób, a na staż skierowano 86 osób/w tym 1 osoba w ramach bonu stażowego/.Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 111 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 87 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 24 osoby odmówiły przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 16 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego,  45  osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów. 

Oferty pracy. 

W marcu pracodawcy zgłosili w ramach ofert 500 wolnych miejsca pracy i aktywizacji zawodowejWśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko  9  dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

 Od początku 2017 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie 292  osobybezrobotne,  w tym skierowano do pracy: 

 • 95 osób w ramach prac interwencyjnych, 
 • 37 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 14 osób  w ramach robót publicznych,
 • 13 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 8 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 •  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,18 osób 
 • 43 osoby otrzymały jednorazowo środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • 64 osoby w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku

Ponadto kierowano:

 • 190 osób na staż/ w tym 1 w ramach bonu stażowego/,
 •  99  osób na szkolenia zawodowe.

Zobacz również