Gmina Mszana Dolna. W środę radni będą głosować absolutoriom dla wójta

Gmina Mszana Dolna. W środę radni będą głosować absolutoriom dla wójta

28 czerwca (środa) o godz. 9:00, w sali narad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6 odbędzie się sesja. Najważniejszym punktem obrad będzie głosowanie nad udzieleniem absolutoriom dla Wójta Gminy.

Porządek obrad

 1. Otwarcie XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie     prawomocności obrad.
 2. Wręczenie nagród Wójta Gminy Mszana Dolna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  w ciągu  roku 2016.
 3. Wręczenie stypendiów naukowych Wójta Gminy Mszana Dolna dla najzdolniejszych uczniów.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV i XXXVI  sesji.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 7. Wystąpienia Gości.
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Informacja Wójta o stanie zawansowania robót inwestycyjnych na terenie Gminy.
 10. Pozyskanie środków unijnych i innych pozabudżetowych oraz ich wykorzystanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok:
 1.  rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mszana Dolna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok;
 2. podjęcie uchwały w tej sprawie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mszana Dolna absolutorium  z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok, po zapoznaniu się z:
 1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana na 2016 rok,
 2. Sprawozdaniem finansowym za 2016 rok,
 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2017r. o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
 4. informacją o stanie mienia Gminy Mszana Dolna,
 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy Mszana Dolna z  tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
 6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia  30 maja 2017r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta  Gminy Mszana Dolna z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
 7. głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mszana Dolna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na obszarze Gminy Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.                     
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Łętowe.
 6. Przygotowanie do sezonu letniego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zmiany granic Gorczańskiego Parku Narodowego.
 8. Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa w Uchwale Nr XXXV/373/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 kwietnia 2017r.  w przedmiocie  zaopiniowania projektu planu Ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie XXXVII  zwyczajnej Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Zobacz również