W środę sesja Rady Miasta Mszana Dolna. Zobacz program

W środę sesja Rady Miasta Mszana Dolna. Zobacz program

W najbliższą środę (14 czerwca) w sali narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2 odbędzie się sesja rady miasta. Początek obrad zaplanowano na godzinę 15.00.

Porządek obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna:

1. Otwarcie XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XXXII z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2017 -2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/286/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/287/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/288/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/290/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mszana Dolna na lata 2016 – 2018.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
17.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Zobacz również