Sesja Rady Miasta Mszana Dolna. Zobacz program

Sesja Rady Miasta Mszana Dolna. Zobacz program

W poniedziałek XXXVI (25 września) odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta Mszana Dolna. Początek obrad zaplanowano na godzinę 14.00.

Porządek obrad XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna: 

1. Otwarcie XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego w celu realizacji zadania pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2017 – 2025.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu (działek ewid. 6839/2 i 6840/2) stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na os.Pańskie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w obrębie Śródmieście – ulica Leśna.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna (dz.ew. nr 8882/2).
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
15.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
16.Wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Zobacz również