IV Sesję Rady Miasta Limanowa

IV Sesję Rady Miasta Limanowa

IV Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 25 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4.    Wystąpienia osób zaproszonych.
5.    Pytania radnych do osób zaproszonych.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad. 
8.    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a.    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
b.    w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2019 do 2040
c.    w sprawie powierzenia spółce Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Limanowej zadania własnego Miasta Limanowa polegającego na realizacji i zarządzaniu programem „Mieszkać w LimaNowej”  
d.    w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
e.    w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
f.    w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI.157.2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie 
i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
w tej strefie oraz Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
9.    Inicjatywy uchwałodawcze.
10.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.     Wolne wnioski.
12.     Zakończenie obrad.

Żródło: UM Limanowa

Zobacz również