Transmisja IV Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

Transmisja IV Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

Powiatu Limanowskiego informuję, że w dziś w sali konferencyjnej nr 201 Starostwa Powiatowego w Limanowej, przy ul. Józefa Marka 9, odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Początek obrad rozpocznie się o godzinie 10.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie pomiędzy sesjami.
5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu Powiatu Limanowskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli opracowania procedury sprzedaży udziałów Powiatu Limanowskiego w Spółce „Gorczańskie Wody Termalne” Sp. z o.o.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przerwa w obradach – 45 min

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia, znajdującego się w budynku administracyjnym „B” Starostwa posadowionym na nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 4/2 przy ul. J. Marka 9 w Limanowej na rzecz dotychczasowego najemcy. (P.H.U. „ANNA”)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia, znajdującego się w budynku administracyjnym „B” Starostwa posadowionym na nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 4/2 przy ul. J. Marka 9 w Limanowej na rzecz dotychczasowego najemcy. (F.P.H. „MAREX”)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni na korytarzu szkolnym znajdującym się w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w  Limanowej, z dotychczasowym najemcą z przeznaczeniem pod automaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w  Limanowej na zawarcie z Firmą BIAŁY Sp. z o. o. z siedzibą w Starej Wsi kolejnej umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 27,87 m2 znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Limanowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
19. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Starosty Limanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Limanowskiego w roku 2018.
20. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Limanowskiego z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego oraz ulg udzielonych w 2018 r.
21. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018.
22. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
23. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z realizowanych w 2018 r. Programów oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
24. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
25. Zapoznanie się z korespondencją, która wpłynęła do Rady Powiatu oraz sprawami bieżącymi.
26. Wnioski i oświadczenia Radnych.
27. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

Zobacz również