Transmisja Online: V sesja Rady Gminy Niedźwiedź

Transmisja Online: V sesja Rady Gminy Niedźwiedź

Odbywa się V sesja Rady Gminy Niedźwiedź. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 14.00 w sali narad Domu Kultury im. Franciszka Baradzieja w Niedźwiedziu.

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.

4. Informacja z pracy wójta gminy między sesjami.

5. Informacja z pracy radnych Rady Powiatu Limanowskiego.

6. Interpelacje i zapytania radnych i zaproszonych gości.

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niedźwiedź oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;

b) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niedźwiedź w 2019 roku;

c) zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę;

d) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

e) wyrażenia woli opracowania procedury sprzedaży udziałów Gminy Niedźwiedź w Spółce „Gorczańskie Wody Termalne sp. z o.o.”;

f) zmian w budżecie gminy Niedźwiedź na 2019 rok;

g) zmiany Uchwały nr III/19/2019 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedźwiedź.

9. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

10. Dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Zobacz również