V Sesja Rady Gminy Limanowa – już w środę

V Sesja Rady Gminy Limanowa – już w środę

Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w V sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. /środa/ o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Proponowany porządek obrad:
 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2019 r.,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej i przyszkolnego boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Starej Wsi oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pisarzowej” wnioskowanego przez Gminę Limanowa do współfinansowania ze środków w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2019”,
 4. rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2020 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 7. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa,
 8. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze, zatrudnionymi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Limanowa,
 9. nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Skarbimierz.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
 3. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Wolne wnioski i zapytania
 5. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Młyński

Zobacz również