Mszana Dolna. Jutro odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Mszana Dolna. Jutro odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Sesja rozpocznie się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miasta. Transmisję będzie można oglądać na naszej stronie internetowej.

Porządek obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:

1. Otwarcie VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.

4. Sprawozdanie burmistrza miasta z działalności pomiędzy sesjami.

5. Wystąpienia zaproszonych gości.

6. Wnioski w sprawach bieżących.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Wonioły.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność miasta Mszana Dolna.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność miasta Mszana Dolna.

12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Medycznej w Mszanie Dolnej.

13.Zapoznanie się z raportem z realizacji zadań ujętych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Mszana Dolna za 2018 r.

14.Zapoznanie się z raportem za 2018 r. z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w mieście Mszana Dolna na lata 2016 – 2018.

15.Zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.

16.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna za 2018 r.

17.Zapoznanie się z informacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej za 2018 r.

18.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej za rok 2018.

19.Zapoznanie się z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej za 2018 r.

20.Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.

21.Informacja na temat sprawy budowy drogi i chodnika przy ul. Starowiejskiej.

22.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.

23.Wolne wnioski i oświadczenia.

24.Zamknięcie obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

 

źródło: www.mszana-dolna.eu

fot. screen z kamery UM w Mszanie Dolnej

Zobacz również