Niedźwiedź. Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

Niedźwiedź. Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

23 maja o godz. 14.00 w sali narad Domu Kultury im. ks. Franciszka Baradzieja w Niedźwiedziu rozpocznie się kolejna sesja Rady Gminy. Transmisję będzie można oglądać w naszym portalu.

Zaplanowano następujące punkty obrad: 

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Niedźwiedź.

5. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.

6. Informacja z pracy radnych Rady Powiatu Limanowskiego.

7. Interpelacje i zapytania radnych i zaproszonych gości.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały nr II/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie; uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Niedźwiedź na 2019 rok.

b) zmiany uchwały Nr XIII/104/2003 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: wykazu dróg gminnych publicznych;

c) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości  Konina, Niedźwiedź, Poręba Wielka, Podobin w Gminie Niedźwiedź;

d) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Niedźwiedź;

e) powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Niedźwiedź;

f) zmiany uchwały nr XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne”

g) zmian w budżecie gminy Niedźwiedź na 2019 rok;

h) zmiany Uchwały nr III/19/2019 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Niedźwiedź;

i) udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu limanowskiego.

10. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

11. Dyskusja i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

źródło: gmina Niedźwiedź

fot. Stanisław Stopa

Zobacz również