Tymbark. Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

Tymbark. Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

Już jutro odbędzie się VI sesja Rady Gminy Tymbark. Rozpoczęcie o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Porządek VI sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie wójta gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zamieściu do gminnego zasobu nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wypracowanie stanowiska na temat podwyżek pensji dla pracowników Przedszkola Samorządowego w Tymbarku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont drogi gminnej „Do Smotrów” dz. ewid. nr 460 w miejscowości Piekiełko.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o naprawę odcinka drogi gminnej dz. ewid. nr 1151 przy włączeniu do drogi krajowej w miejscowości Podłopień.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont drogi rolnej dz. ewid. nr 2281 w miejscowości Podłopień.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wymierzenie przez geodetę, poszerzenie i utwardzenie odcinka drogi dz. ewid. nr 602 w miejscowości Podłopień.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozbudowę sieci wodociągowej do działek ewid. nr 704/2, 704/3 oraz nieruchomości nr 243 w Podłopieniu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o budowę drogi nr 2522 „Jakubówka” w miejscowości Podłopień.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont drogi gminnej „Brodkówka” w Zamieściu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont drogi gminnej „Zapałówka” w miejscowości Zawadka.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont drogi gminnej na osiedlach „Rola” i „Kucówka” w miejscowości Podłopień.
 25. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2018-2020 za 2018 rok.
 26. Sprawozdanie z wykonania planu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tymbark za 2018 rok.
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wolne wnioski.
 29. Zakończenie obrad VI sesji Rady Gminy.

 

Źródło: Urząd Gminy w Tymbarku

Fot. Roland Mielnicki

Zobacz również