Mszana Dolna. Zapowiedź X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Mszana Dolna. Zapowiedź X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

13 czerwca o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Mszańscy radni podejmą m.in. tematy udziałów w spółce Gorczańskie Wody Termalne, a także wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz przedszkoli.

Porządek obrad X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:  

1. Otwarcie X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu nr VIII/2019 i nr IX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.

4. Sprawozdanie burmistrza miasta z działalności pomiędzy sesjami.

5. Wystąpienia zaproszonych gości.

6. Wnioski w sprawach bieżących.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Mszana Dolna.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu zbycia udziałów miasta Mszana Dolna w spółce Gorczańskie Wody Termalne spółka z o.o. z siedzibą w Porębie Wielkiej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność miasta Mszana Dolna.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność miasta Mszana Dolna.

11.Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.

12.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.

13.Wolne wnioski i oświadczenia.

14.Zamknięcie obrad X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

 źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna

fot. screen z kamery Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej

Zobacz również